l1 l2

 Strona główna
 Badania nieinwazyjne
 Choroby genetyczne
 Wady wrodzone
 Badania inwazyjne
 Zdjęcia USG
 Pomiar NT
 Sposób obliczenia ryzyka
 Cennik
 Formularz kontaktowy
menuOcena ryzyka wystąpienia choroby płodu może zostać dokonana w oparciu o jeden z poniższych algorytmów.

Obliczenia w oparciu o gęstość rozkładów statystycznych
Ryzyko zespołu Downa można obliczyć w oparciu o stosunek gęstości rozkładów stężeń poszczególnych parametrów: populacji ciężarnych z Zespołem Downa u płodu do populacji ciężarnych z prawidłowym kariotypem płodu, zmodyfikowanych poprzez ryzyko zespołu Downa wynikające z wieku matki. Zależność ta wyrażona jest wzorem:

wzor1

PDown- prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa
PWiek - prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z  zespołem Downa wynikające z wieku matki
fDown- funkcja gęstości prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z zespołem Downa
fNormal - funkcja gęstości prawdopodobieństwa urodzenia zdrowego dziecka

gdzie funkcja gęstości wyrażona jest wzorem:

wzor2


σ- populacyjne odchylenie standardowe
μ- średnia populacyjna


Ryzyko zespołu Downa można obliczyć w oparciu o funkcję dyskryminacyjną, gdzie wskaźnik wartości dyskryminacyjnej Q(D) opisany jest wzorem:

wzor3

D - wartość dyskryminacyjna
sd - odchylenie standardowe w populacji z zespołem Downa
sn - odchylenie standardowe w populacji zdrowej
md - średnia MoM dla populacji z zespołem Downa
mn - średnia MoM dla populacji zdrowej

Obliczanie indywidualnego prawdopodobieństwa - ryzyka wystąpienia zespołu Downa u płodu oparto na zasadach rachunku Bayesa używając wskaźnika Q(D) i ryzyka wiekowego a nazywanego także ryzykiem a priori.

wzor4


α - ryzyko wiekowe
R - ryzyko wystąpienia zespołu Downa w badanej ciąży  p1
    p2d
  l2d